Laatste nieuws:

Laatste wijziging: 25-06-2005

25 juni

Datum volgende Internationale Eucharistisch Congres
Paus Johannes Paulus II heeft bepaald dat het volgende Internationale Eucharistisceh Congres in Quebec, Canada, gehouden zal worden. Nu is tevens bepaald dat dit zal zijn van 15 - 22 juni. Ook is er een uitnodiging uitgegaan naar Paus Benedictus XVI om de sluiting persoonlijk te komen verzorgen.

12 mei

21e Bisschoppensynode over de Eucharistie bevestigd door Paus Benedictus XVI
Paus Johannes Paulus II heeft in 2004 bepaald dat de volgende Bisschoppensynode gehouden zal worden over de Eucharistie. De titel zal zijn: 

De Eucharistie: Bron en hoogtepunt van het Leven en de Missie van de Kerk"
 • De Lineamenta zijn 25 februari 2004 door Kardinaal Schotte gepubliceerd, waarop de Synodevaders zich kunnen oriënteren.

 • Paus Joannes Paulus II heeft 11 maart 2005 drie Kardinalen benoemd om de komende synode, van 2 tot 29 oktober 2005, voor te zitten. Het zijn de Kardinalen Francis Arinze, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, Juan Sandoval, de Aartsbisschop van het Mexicaanse Guadalajara, en Telesphore Toppo, de Aartsbisschop van Ranchi in India. De drie Kardinalen zullen elkaar tijdens de Bisschoppensynode als voorzitter aflossen.
  De Paus benoemde verder Kardinaal Angelo Scola, de patriarch van Venetië, als algemeen verslaggever, en Aartsbisschop Roland Minnerath van Dijon (Frankrijk) tot speciaal secretaris. De algemene verslaggever moet de algemene visie van de toespraken van de verschillende deelnemers bundelen, waarna die in de kleinere groepen verder kan besproken worden. De algemene verslaggever en speciale secretaris verzamelen ook de lijst met voorstellen waarover de Synodevaders stemmen. Die worden daarna aan de Paus overhandigd, die later een Postsynodale Apostolische Exhortatie schrijft.
 • Paus Benedictus XVI heeft op 12 mei 2005 de Bisschoppensynode, het onderwerp en de datum, alsmede de benoemingen opnieuw bevestigd.
 • De verdere voorbereidingen op de Synode worden, na het overlijden van Kardinaal Schotte aanvang 2005, gedaan door de nieuwe algemene-secretaris van de Bisschoppensynode, Aartsbisschop Nikola Eterovic (afkomstig uit Kroatië).
22 mrt

Plaatsen van Eucharistische aanbidding
De website www.aanbidding.nl is geopend met een overzicht van de plaatsen in Nederland waar min of meer regelmatig Christus onder de Eucharistische gedaanten aanbeden kan worden. De site is gebaseerd op het onderzoek en de inventarisatie door de Gemeenschap voor Aanbidding en het tijdschrift Eucharistie en Geestelijk Leven. 

11 dec

"Suggesties en Voorstellen" i.v.m. het Jaar van de Eucharistie in het Nederlands beschikbaar
"Suggesties en Voorstellen" i.v.m. het Jaar van de Eucharistie in het Nederlands beschikbaar

Publicatie in 'Kerkelijke Documentatie' zat er niet in. De redactie van dit onderdeel van het officiële nieuwsbulletin van de RK Kerkprovincie, "rkkerk.nl" vond het niet zo nodig deze handreiking van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst ter invulling van het jaar van de Eucharistie beschikbaar te maken in kerkelijk Nederland. De secretaris van de Nederlandse Raad voor Liturgie, aan wie de vertaling was toegestuurd, bleef pogingen doen, maar klopte tot nu toe overal tevergeefs aan.

Gelukkig zijn er andere kanalen. Zoals de site van de stichting Interkerk: www.rkdocumenten.nl , waar de tekst in de vertaling van pastoor van Buijtenen te vinden is. Bij het dossier "Documenten i.v.m. het Jaar van de Eucharistie" is de link naar deze tekst en andere belangwekkende documenten te vinden. De vertaling van Suggesties en Voorstellen is ook te vinden op de site van de parochie Petrus Banden in Oisterwijk, waar de vertaling pastoor van is.

Onnodig om het belang van dit document aan te geven. Immers diverse handzame suggesties worden er gegeven om ook in Nederland, of misschien juist wel in Nederland, de Eucharistie de plaats terug te geven die het behoort te hebben. Door diverse krachten is de Eucharistie in de afgelopen decennia ontdaan van zijn ware betekenis. Overweging van de stelselmatige lering van de Pausen, waarbij Paus Johannes Paulus II in de afgelopen twee jaar via zijn encycliek "Ecclesia de Eucharistia" en de Apostolische Brief "Mane Nobsicum Domine" Christus in de Eucharistie centraal stelt, zijn een krachtdadig hulpmiddel. 
Een kennelijk herhaling vind hier plaats, waar de officiële organen dit document niet willen publiceren, daarbij de indruk wekkende dat de Eucharistie kennelijk niet belangrijk is, mede waarom Paus Paulus VI in 1965 het noodzakelijk achtte om de encycliek Mysterium Fidei uit te geven. Alom werd toen gevoeld dat de Paus deze encycliek schreef om de misstanden in Nederland recht te zetten.

20 okt

Overzicht van documenten rond (het Jaar van) de Eucharistie 
Op de site www.rkdocumenten.nl staan tal van documenten. Een overzicht van de aan het Jaar van de Eucharistie gerelateerde teksten, voorzover deze beschikbaar zijn is te vinden op de volgende pagina.

20 okt

Aanbevelingen en conclusies van het Internationale Eucharistisch Congres 
De pauselijke legaat naar het Eucharistische Congres in Guadalajara, Kardinaal Josef Tomko, heeft 7 conclusies van de bijeenkomst gepresenteerd. De voorstellen, welke ook bedoeld zijn als aanbevelingen om het Jaar van de Eucharistie te beleven, noemt de gedachten die zijn opgekomen tijdens het theologisch-pastorale symposium (dat gehouden werd voorafgaand aan het Congres), de catecheses en de overwegingen van de diverse taalgroepen. Het document, dat al deze punten bij elkaar brengt, werden gepresenteerd en goedgekeurd in de algemene vergadering van de taalgroepen afgelopen zaterdag. 
De conclusies zijn:

 1. Het is noodzakelijk om het belang van de viering van de zondagsmis te benadrukken.

 2. Het feest en de processie op Sacramentsdag moet opnieuw onder de aandacht gebracht worden.

 3. De Eucharistische Aanbidding in al zijn vormen, inclusief de nachtelijke aanbidding, moet geherwaardeerd worden.

 4. Benadrukken het belang van een regelmatige en waardige ontvangst van de H. Communie, gekoppeld aan het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht).

 5. Bemoedigen tot een geest van missie, gevoed vanuit de Eucharistie

 6. Het delen van je eigen tafel en de H. Mis met de armen als een dienst van barmhartigheid. Combineer de geestelijke verplichting daartoe met de noden van de armen.

 7. Hernieuw geloof, opoffering, gemeenschap en dienstbaarheid in de Eucharistie, als een teken voor de Katholieke Kerk en de wereld.

(Bron: Zenit)

17 okt

Volgende Congres in Quebec 
De Paus heeft vanavond aangekondigd dat het volgende Internationale Eucharistische Congres in Quebec, Canada, gehouden zal worden in 2008. Hij deed tijdens de viering in de St. Pieter in het Vaticaan, die tegelijkertijd werd gehouden met de de plechtige Eucharistieviering ter afsluiting van het Internationale Eucharistische Congres dat afgelopen week in Guadalajara in Mexico gehouden is. 

12 okt

Openingsmis zondag 10 oktober 2004 (Bron: AP Photo)Communie geen "recht" 
Kardinaal Bernard Law, de vroegere Aartsbisschop van Boston, sprak maandag tot de pelgrims dat het bijwonen van de H. Mis en de wens naar de Eucharistie nog niet automatisch ook betekent dat men ter Communie kan gaan. Hij zei dat een steeds groter wordende groep van Katholieken een verkeerd begrip heeft ontwikkeld dat zij het "recht" hebben om de Communie te ontvangen, zelfs wanneer zij hun zonden niet hebben gebiecht en zich verzoend hebben met God. "Het schijnt mij dat (dit) zich met name heeft ontwikkeld sinds het Tweede Vaticaans Concilie", zei Kardinaal Law. "Het is daarbij des te ongelukkiger dat er een gedachte is ontstaan dat het louter aanwezig zijn bij de H. Mis en de wens om ter Communie te gaan iemand automatisch het "recht" geeft om de H. Communie ook te ontvangen. Met name bij diegenen die naar de H. Mis gaan ter gelegenheid van sociale gebeurtenissen, zoals huwelijken en begrafenissen, maar ook ook zij die regelmatig op de zondag naar de Kerk gaan." De Kardinaal onderstreepte: "dat we een hele belangrijke waarheid niet mogen vergeten: de Eucharistie intensiveert de liefde in het hart van iemand die zich reeds bekeerd heeft tot de Heer. Daaraan gaat dus deze omkeer vooraf, ze bewerkstelligd deze niet per sé." 
De Kardinaal verwees ook naar het gebrek aan catechese, met name aangaande de Eucharistie, het priesterschap en de gewijde betekenis van de H. Mis. (Bron: CathNews)

12 okt

Programma Eucharistisch Congres 
Het Eucharistisch Congres, zoals deze afgelopen zondag officieel is begonnen, begint iedere dag met een plenaire sessie en heeft iedere dag een eigen thema:

 • Maandag 11 oktober: "We willen U zien, o Heer";

 • Dinsdag 12 oktober: "Eucharistie, viaticum op onze reis, reisgenoot op onze pelgrimage"; tevens het bidden van de Rozenkrans op diverse plekken in de stad alsmede een pelgrimage naar de Heilige Maagd van Zapopan.

 • Woensdag 13 oktober: "Eucharistie, mysterie van gemeenschap en zending"; 

 • Donderdag 14 oktober: "Eucharistie, centrum van het kerkelijk leven";

 • Vrijdag 15 oktober: "Eucharistie, bron en model van delen"; grote Sacramentsprocessie door de straten van Guadalajara met de Eucharistische zegen op het Vrijheidsplein in het centrum van de stad.

 • Zaterdag 16 oktober: "Eucharistie, bron voor Evangelisatie".

 • Zondag 17 oktober: afsluitende H.Mis in het Jalisco Stadion, waaronder de homilie van de H. Vader rechtstreeks vanuit Rome, waar gelijktijdig een H.Mis gevierd wordt om mede het Congres te sluiten en Jaar van de Eucharistie te openen.

Het gehele congres is: "De Eucharistie, licht en leven van het nieuwe millennium"

11 okt

Tijdens de openingsmis zondag 10 oktober 2004 (AP Photo)Eucharistisch Congres geopend 
Kardinaal Tomko heeft als speciale afgezant van de Paus afgelopen zondag in het Jalisco Stadion van Guadalajara het Eucharistisch Congres geopend. In de zijn homilie wees de Kardinaal erop dat we niet moeten vragen: "Wat is de Eucharistie?", maar "Wie is de Eucharistie?". Immers de Eucharistie is niemand minder dan Christus zelf! De devotie tot de Eucharistie is zeer noodzakelijk in een wereld die overschaduwd wordt door oorlogen en door ideologische aanvallen op huwelij, gezin en het menselijk leven vanaf de conceptie. Zo'n 65.000 mensen woonde de plechtigheid bij, waaronder een 35-tal kardinalen, ruim 250 Bisschoppen en talrijke priesters.

11 okt

Apostolische Brief in het Nederlands beschikbaar 
Pastoor-deken Chr. van Buijtenen, pr., heeft de vertaling gemaakt van de Apostolische Brief die de Paus afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Het Vaticaan heeft daarvan tot nu toe alleen nog maar de Italiaanse versie op hun site geplaatst. Aan de hand van deze tekst heeft de Pastoor van de parochie Petrus Banden in Oisterwijk de vertaling gemaakt. Mede achtergrond van zijn vertaling is dat een adequate Nederlandse vertaling van belangrijke documenten van de zijde van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vaak laat beschikbaar is. Juist nu het Jaar van de Eucharistie gestart is, is het belangrijk om deze spirituele bron te gebruiken om daarmee aanzetten te kunnen geven voor een beleving binnen parochieverband, één van de grote wensen van de Paus voor de Eucharistische Jaar. Een vertaling die ergens volgend jaar gereed is draagt daar niet aan bij. 
Naast het feit dat de vertaling is verschenen bij RKNieuws.net is de bewerkte versie, met doorlinken naar de aangehaalde documenten, te vinden op de site www.rkdocumenten.nl 

9 okt

Liturgisch materiaal voor het Eucharistisch Jaar in Engeland en Wales 
De katholieke Kerk van Engeland en Wales gaat de komende maanden heel wat materiaal uitwerken en ter beschikking stellen naar aanleiding van het Jaar van de Eucharistie. Dat jaar zal door de paus plechtig uitgeroepen worden tijdens het Internationaal Eucharistische Congres, dat van 10 tot 17 oktober a.s. in het Mexicaanse bedevaartsoord Guadelajara gehouden wordt.
De eerste reeks materiaal zal betrekking hebben op het liturgische getijdengebed en bezinning bij het Heilig Sacrament. Het materiaal zal ter beschikking gesteld worden via de site: Resources Het materiaal mag vrij gebruikt worden, zolang het niet voor commercieel gebruik bestemd is en de copyrightgegevens niet veranderd worden. (Bron: www.kerknet.be)

9 okt

Religieuze kunst op het Eucharistisch Congres 
In het Mexicaanse bedevaartsoord Guadalajara werd de belangrijkste tentoonstelling van religieuze kunst geopend, die er ooit gehouden werd. Aanleiding is het Internationaal Eucharistisch Congres dat er dit weekend van start gaat. De tentoonstelling werd al bezocht door de pauselijke afgezant, kardinaal Jozef Tomko, in gezelschap van aartsbisschop Juan Sandoval Íñiguez van Guadalajara. In de tentoonstelling zijn 570 kunstwerken te zien die bijna 400 jaar in kerken en kloosters bewaard werden. Zo wordt een mooi beeld geschetst van de rijke traditie in deze regio in het westen van Mexico. Bezoekers kunnen er in 28 zalen kennismaken met de mooiste kunstwerken uit kerken en kloosters en de privé-collecties van Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato en Nayarit, regio’s met het hoogste aantal katholieken in dit land. De tentoonstelling is nog toegankelijk tot 5 december. (Bron: www.kerknet.be)

8 okt

"Mane Nobiscum Domine": Apostolische Brief voor het Eucharistische Jaar 
Vanmorgen is de nieuwe Apostolische Brief van Paus Johannes Paulus II, getiteld "Mane Nobiscum Domine", over het Jaar van de Eucharistie, in een persconferentie vrijgegeven. Kardinaal Arinze, die de ontmoeting voorzat, gaf aan dat drie bijeenkomsten in het Jaar van de Eucharistie de speerpunten zijn: het 48e Internationale Eucharistische congres in Gualdalajara (Mexico) dat dezer dagen gehouden wordt, de 20e Wereldjongerendag in Keulen, augustus 2005, en de speciale Bisschoppensynode van oktober volgend jaar. Vervolgens gaf de Kardinaal een eerste synthese van de Brief.
In hoofdstuk 1 gaat de Paus in op de redenen van het bijzondere Jaar en de ontwikkeling daarnaar toe. De roepstem van Christus en het nagaan van Zijn wil karakteriseert de pastorale bewogenheid van de kerk die met name door het Tweede Vaticaanse Concilie is bekrachtigd en het zoeken naar het mysterie van God en dus naar het mysterie van de mens een centrale rol heeft gegeven. Johannes Paulus II is vanaf zijn eerste encycliek Redemptor Hominis en vervolgens in vele andere documenten, bezig geweest het jubileum jaar 2000 voor te bereiden en heeft daarbij telkens de Eucharistie centraal gesteld, ofwel de aanwezigheid van Jezus Christus in centrum van de aandacht gebracht.
In het tweede hoofstuk, "Eucharistie en het mysterie van het Licht", brengt de Paus de woorden van Jezus "Ik ben het Licht van de wereld" (Joh. 8, 12) in herinnering. De viering van de Eucharistie geeft een aantal manieren waarop we het goddelijk mysterie kunnen verstaan. Allereerst in de Woorddienst, waar Christus zelf rechtstreeks tot ons spreekt, en vervolgens in de Eucharistische dienst waar tijdens de consecratie Christus' Lichaam en Bloed weer onder ons komt. In de preek tenslotte wordt het Woord van God geactualiseerd voor het leven in onze tijd. Eucharistie is maaltijd èn offer en vandaaruit is het een verkondiging van de Verrijzenis. Dit vieren volgens de liturgische normen is een vereiste, waarbij de Paus wijst op de nieuwe, derde editie van de Algemene Inleiding op het Missaal. Ook de Eucharistische Aanbidding, zowel in de parochie als in kloosters, wordt gezien als een belangrijke manier om onze liefde te tonen voor de aanwezigheid van Christus. We kunnen er vergeving vragen, Hem beschouwen, bijbelse of christelijke meditaties houden. De Sacramentsprocessie op Sacramentsdag is een uitgelezen mogelijkheid de wereld ons geloof in de Eucharistie te tonen.
Hoofdstuk 3 handelt over de Eucharistie als vorm van gemeenschap. De leerlingen van Emmaus zijn daarbij een voorbeeld hoe de Eucharistie de kerkelijke gemeenschap kan vormen. De viering van de Eucharistie door de Bisschop met zijn priesters in aanwezigheid van alle andere gelovigen is de uiterste vorm van een dergelijke kerkelijke gemeenschap. De Paus vraagt speciale aandacht te besteden aan de zondagse liturgie in de parochies om het Jaar van de Eucharistie daar gestalte te geven.
"Eucharistie als begin en doel van de missie", is vervolgens het vierde hoofstuk. Eer brengen aan God vraagt God te kennen. In de Eucharistie kunnen we Hem kennen en dus kunnen we vandaar uit ook aan de wereld laten zien hoe de werkelijke vrede en gemeenschap er uit kan zien. Door als binnen de Bisdommen en parochies het Jaar van de Eucharistie te vieren kunnen we ook opkomen voor de armere landen, de landen waar ernstige ziekten heersen, landen waar vele vluchtelingen zijn. De mate waarin we ook hier aandacht aan besteden is een criterium voor het authentiek beleven van ons vieren van de Eucharistie.
In het afsluitende deel van de brief vraagt de Paus om veel gebed om de rijke gaven van de Eucharistie te zien als de werkelijke gave van Christus aan Zijn Kerk. Vele vormen daarin zijn mogelijk, maar centraal staat de Zondagsmis en de Aanbidding in de parochies. Van allen, Bisschoppen, priesters, diakens,seminaristen, personen van het gewijde leven, leken, vooral de jongeren daaronder, vraagt de Paus de inzet tijdens het Jaar van de Eucharistie en het gebed tot Maria. Zij is het model van de Kerk waarin het Allerheiligste Mysterie tot groei is gekomen. (Bron: vatican.va) .

8 okt

"Mane Nobiscum Domine": Apostolische Brief voor het Eucharistische Jaar  
Vandaag is in Rome de apostolische brief ‘Mane nobiscum Domine’ (Blijf bij ons, Heer) van paus Joannes Paulus II over het ‘Jaar van de Eucharistie’ (oktober 2004-oktober 2005) voorgesteld. De paus vraagt de katholieke gemeenschap wereldwijd niet allereerst om nog meer te doen rond het sacrament van de eucharistie, maar dat de katholieken de zending van hun doopsel consequent zouden beleven door nog intenser te delen in de genade van de eucharistie (nr. 5 & 29). De paus haalt wel enkele belangrijke afspraken voor het komende Jaar van de Eucharistie: het Internationale Eucharistische Congres van 10 tot 17 oktober a.s. in het Mexicaanse Guadalajara, de aan de eucharistie gewijde Bisschoppensynode in Rome van 2 tot 29 oktober 2005 en de Wereldjongerendagen van 16 tot 21 augustus 2005 in Keulen met als thema ‘We zijn gekomen om U te huldigen’ (Mt 2,2). De eucharistie biedt de gelovige die, anders dan de eerste leerlingen, Jezus niet langer in levende lijve kan ontmoeten, de mogelijkheid te delen in zijn reële aanwezigheid in het hart van de Kerk. Door het sacrament van zijn geofferde lichaam en bloed blijft de verrezen Christus in het middelpunt van het leven van de Kerk aanwezig om er zo het leven van de christen te voeden, altijd en overal. “Elke mis, ook als die in het geheim en op een verloren plaats op aarde wordt gevierd, draagt in zich het teken van de universaliteit”, schrijft de paus (nr. 17). Voor de Kerk staat het sacrament van de eucharistie immers voor de intieme eenheid tussen God en de hele mensheid. Zij draagt nu al in zich de voleinding der tijden, als God alles in allen zal zijn. In zijn brief wijst de paus de katholieke gemeenschap op enkele bijzondere aandachtspunten: dat elke eucharistie, in het bijzonder de zondagsviering, op een waardige manier en met respect voor de liturgie zou worden gevierd; dat de liturgie van het woord gerespecteerd en ernstig genomen wordt; dat de gelovigen het gebed voor het H. Sacrament – de ‘eucharistische aanbidding’ – mogen herontdekken en in de praktijk brengen; dat in en door de eucharistie de betekenis van de Kerk als gemeenschap met de priesters en onder de christenen versterkt kan worden; dat de zondag echt een bijzondere dag in de week mag zijn, een dag toegewijd aan God en aan de anderen; dat de eucharistie de gelovigen mag aanzetten om sterker te getuigen van hun leven met God “in het gezin, op school, op het werk en in alle levensomstandigheden” en om in daadwerkelijke solidariteit te leven met alle mensen, te beginnen met de armsten.

De Belgische bisschoppen zijn de paus dankbaar voor de apostolische brief. Het ‘Jaar van de eucharistie’ dat paus Joannes Paulus II voor de hele katholieke Kerk instelt, sluit volledig aan bij het thema ‘Geroepen om te vieren’ van het pas geopende pastorale werkjaar in de Belgische Kerk. De bisschoppen nodigen alle gelovigen in ons land dan ook uit de pauselijke brief aandachtig te lezen en hetzelfde te doen met het ‘Vademecum voor de Liturgie’ dat weldra verschijnt in het verlengde van de eerder gepubliceerde pastorale brief ‘Geroepen om te vieren’. Dat Vademecum herneemt een reeks praktische adviezen die de gemeenschappen kunnen helpen om het mooie en sterke sacrament van de eucharistie, “bron en hoogtepunt van het leven van de Kerk”, goed te kunnen vieren. (Bron: www.kerknet.be)

7 okt

Gualdelajara maakt zich op voor het Eucharistisch Congres  
Guadelajara mobiliseert meer dan 300 parochies als gastheer voor de deelnemers van het Internationaal Eucharistische Congres, dat dit weekend in het Mexicaanse bedevaartsoord van start gaat. De gebeurtenis zal via grote tv-schermen ook elders te volgen zijn, zodat een zo groot momgelijk aantal mensen aan het congres kan deelnemen. Centraal thema is ‘De Eucharistie, licht en leven van het nieuwe millennium’. Het 48ste Internationale Eucharistische Congres van 10 tot 17 oktober is het eerste dat in Mexico plaats vindt. Nog tot zondag 17 oktober a.s. zijn er catechesemomenten en getuigenissen in de grote congreszaal, die ook live op de grote tv-schermen te volgen zijn. De ontmoeting eindigt elke dag met een eucharistieviering en gelegenheid tot aanbidding van het Heilig Sacrament.
Als aanzet tot dit Eucharistisch Congres vindt op zaterdag 9 oktober a.s. de Eerste Communie plaats van duizenden kinderen in de verschillende parochies in het aartsbisdom Guadelejara. Dat zal in vele gevallen gebeuren in aanwezigheid van bisschoppen uit de hele wereld. Diezelfde dag zullen ook duizenden ‘charros’, dat zijn Mexicaanse cowboys die zanger en danser zijn, een geloofscavalcade houden naar ‘Cerro del Tesore’ in Tlaquepaque, waar een heiligdom gebouwd wordt ter ere van de vele Mexicaanse martelaars. Zondagmiddag zullen alle klokken in de stad luiden om de opening van het Internationaal Congres aan te kondigen. De openingsviering vindt ’s namiddags in het sportstadion van Jalisco plaats.
(Bron: www.kerknet.be)

5 okt

Kardinaal Tomko als speciale afgezant van de Paus naar Hualdelajara  
De Slovaakse kardinaal Jozef Tomko zal paus Joannes Paulus II vertegenwoordigen op het komende Internationaal Eucharistisch Congres in het Mexicaanse bedevaartsoord Guadelajara. In de begeleidende brief omschrijft de paus de eucharistie als de ‘kostbaarste schat’ van de Kerk. Het is inmiddels al de 48ste editie van het Internationaal Eucharistisch Congres. Kardinaal Tomko is al op 5 oktober a.s. in Mexico om er van 6 tot 8 oktober deel te nemen aan het theologisch symposium dat het Internationaal Eucharistisch Congres vooraf gaat.
(Bron: www.kerknet.be)

Het volgende 48e Internationale Eucharistische Congres zal gehouden worden Guadalajara (Mexico) in van 10 - 17 oktober 2004.
Kardinaal Jozef TomkoKardinaal Jozef Tomko is de nieuwe president van de Pauselijke Commissie voor de Internationale Euchristische Congressen geworden in oktober 2001 

GEBED VAN HET EUCHARISTISCHE CONGRES ROME 2000

Heer God, Vader van barmhartigheid
en bron van leven,
U roept ons vanuit de hele wereld
om met hernieuwde vurigheid
het grote mysterie van de Eucharistie te vieren,
gedachtenis voor alle tijden
aan het Paasoffer van Uw Zoon.
Met dankbaarheid in onze harten
voor de redding aan ons gegeven
vragen wij U vertrouwelijk
aan het begin van het derde millennium:
Maak ons, bij ons delen
in het ene brood en de ene beker,
tot één Lichaam in Christus,
en mogen wij leven van het goddelijke leven
dat Hij voor ons heeft verkregen
door de prijs van Zijn Bloed.
Tot leven gebracht door Zijn Heilige Geest,
willen wij aan de wereld verkondigen
de wonderen van Uw Liefde.
Door Jezus Christus Uw Zoon,
die is geboren uit de Maagd Maria
en die leeft en regeert met U
in de eenheid van de Heilige Geest,
God voor alle eeuwen en eeuwen. Amen.